فهرست مقالات ( 5 ) مقاله :
نویسندگان: ستاره همامی
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی پره اکلامپسی - پیشگیری از بارداری - زناشویی
: 6753
: 83
: 0
ایندکس شده در :
چکیده:زمینه و هدف: پره اکلامپسی یک دلیل عمده مرگ و میر و ایجاد عوارض در مادران و عقب ماندگی رشد داخل رحمی، زایمان زودرس و مرگ و میر در نوزادان می باشد. مطابق فرضیه ناسازگاری ایمونولوژیک استفاده از روش های سد کننده پیشگیری از بارداری و یا کوتاه بودن مدت تماس جنسی قبل از بارداری ، به جهت کاهش مواجهه قبلی مادر با آنتی ژن های اسپرم پدری ، ممکن است عامل خطری در ایجاد بیماری پره اکلامپسی باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط احتمالی بین این فاکتورها با ایجاد بیماری پره اکلامپسی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 300 نفر از زنان باردار بستری در بخش زنان و زایمان بیمارستان تامین اجتماعی شهرکرد انجام گرفت. 150 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 150 شاهد سالم که از نظر فاکتور سن مورد همگن سازی گروهی قرار گرفته بودند جهت تکمیل پرسشنامه طرح، با آنان مصاحبه حضوری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری t، کای دو و نسبت شانس انجام پذیرفت. یافته ها: ارتباط معنی داری بین پره اکلامپسی با بارداری اول، زایمان اول و سابقه شخصی (001/0P<) یا فامیلی پری اکلامپسی (05/0P<) وجود داشت. رابطه معنی داری میان سابقه سقط، استفاده از روش های سد کننده پیشگیری از بارداری یا مقاربت منقطع با خطر ابتلا به پره اکلامپسی وجود نداشت. رابطه مستقیم معنی دار میان طول دوره زناشویی با خطر ابتلا به پره اکلامپسی وجود داشت (001/0>P) که این ارتباط حتی پس از حذف فاکتور تعداد زایمان به عنوان یک متغیر مداخله گر، باقی بود. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر، فرضیه ناسازگاری ایمونولوژیک را از برخی جنبه ها در جامعه مورد مطالعه خود به چالش کشیده و چنین به نظر می رسد که شاید فرضیات دیگر در مورد بیماری پره اکلامپسی، برای توضیح دوره زناشویی به عنوان فاکتور خطر این بیماری مناسب تر باشند.
  نویسندگان: ستاره همامی, اسماعیل یاسی
  کلیدواژه ها : ليشمانيوز جلدي - جوندگان - دامغان - ايران
  : 8451
  : 20
  : 0
  ایندکس شده در :
  سابقه و هدف: ليشمانيوز جلدي روستايي عفونت ناشي از انگل تكياخته از جنس ليشمانيا ميباشد، كه مخزن آن معمولاً جوندگان تحت خانواده ژربيلينه هستند. ساليانه موارد متعددي از اين بيماري از مناطق مختلف ايران گزارش ميگردد كه شهرستان دامغان از استان سمنان نيز از جمله آنها ميباشد. دامغان يكي از كانونهاي اندميك ليشمانيوز جلدي بوده كه در سال 1378، بيماري در اين منطقه بهصورت اپيدمي درآمد و هنوز نيز تعداد زيادي موارد آلودگي انساني در آن گزارش ميگردد. با توجه به اينكه ميزان آلودگي مخازن ليشمانيوز جلدي، ميتواند آلودگي انساني و نيز برنامههاي پيشگيري و كنترل را تحت تأثير قرار دهد، مطالعهاي با هدف بررسي آلودگي جوندگان به ليشمانيوز جلدي در مناطق روستايي شهرستان دامغان در سالهاي 81-1380 انجام گرفت. روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه در آن تعداد 12 روستا از بين كليه روستاهاي شهرستان دامغان انتخاب گرديد و در آنها با استفاده از تلههاي زندهگير، نسبت به صيد جوندگان اقدام شد. جوندگان صيد شده به آزمايشگاه منتقل شده و پس از بيهوش كردن و ثبت مشخصات ظاهري آنها، از گوش، پوزه و ساير نقاط مشكوك بدنشان گسترش تماسي به روش سمبادهزني تهيه گرديد. نمونهها با رنگ گيسما رنگآميزي شده و زير ميكروسكوپ نوري با درشتنمايي هزار برابر از نظر وجود جسم ليشمن مورد بررسي قرار گرفت. و نتايج در فرمهاي اطلاعاتي ثبت و دادهها با كمك آمار توصيفي (توزيع فراواني، جدول و نمودار) و آمار تحليلي (آزمون مقايسه نسبتها) مورد بررسي قرار گرفت. يافتهها: در اين مطالعه مجموعاً 310 سر جونده از 4 جنس و گونه مختلف صيد شدند كه 250 سر (%6/80 ) آنها آلوده به انگل ليشمانيا بودند. ميزان آلودگي جوندگان در مناطق داراي آلودگي انساني با ساير مناطق تفاوت معنيداري را نشان نداد. بيشترين ميزان آلودگي جوندگان (%9/83) مربوط به فصل بهار و كمترين آن (%2/73) مربوط به فصل تابستان برآورد گرديد. جوندگان مناطق غربي شهرستان دامغان 86% آلودگي (بيشترين ميزان) و جوندگان منطقه جنوبي در 68% موارد (كمترين ميزان) آلودگي به انگل ليشمانيا را نشان دادند. جنس و گونه غالب جوندگان صيد شده نزوكيا اينديكا با 89% ميزان كل و با ميزان آلودگي 83% ميباشد. نتيجهگيري: يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان دهنده آنست كه ميزان آلودگي جوندگان به عفونت ليشمانيوز جلدي در مناطق روستايي شهرستان دامغان از رقم بسيار بالايي برخوردار ميباشد. با توجه به وفور اين جوندگان و نزديكي محل زيست آنها به محل سكونت و كسب و كار مردم روستا، احتمال باقيماندن بيماري در سالهاي آتي و حتي ظهور اپيدمي مجدد ليشمانيوز جلدي دور از ذهن نبوده و اين امر نياز به اقدامات همه جانبه براي مبارزه مناسب با مخازن و ساير اقدامات پيشگيرانه را در اين شهرستان مطرح ميسازد.
   نویسندگان: سعیده صادقی , فاطمه رمضانزاده , مرضیهآقا حسینی , علیرضا پارساپور , هوشمند هاشمی کهن زاد , اشرف آل یاسین, مامک شریعت, کیارش آرامش , محمد محمدیان , ستاره همامی, منصور رضایی, منیژه kahbazi
   کلیدواژه ها : پژوهش - گامت و جنين - اخلاق پزشكي - كد (راهنما)
   : 31474
   : 67
   : 0
   ایندکس شده در :
   مقدمه: اخلاق در پژوهشهاي پزشكي يكي از موضوعات جدي اخلاق پزشكي است و به علت بروز مشكلات جدي در تحقيقات پزشكي، و شواهد زيادي از انجام فعاليت هاي غير اخلاقي، عدهاي از كشورها بر آن شدند تا معيارهايي در تمامي مراكز تحقيقاتي اتخاذ نمايند تا از انجام اينگونه فعاليتها ممانعت به عمل آورند. موضوع اخلاق در پژوهش چند سالي است كه در كشور ما مورد توجه سياستگزاران و محققين قرار گرفته است و توجه روز افزوني از سوي مسئولين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت گرفته است.با توجه به مسائل اخلاقي در پژوهش بر روي گامت و جنين، راهنماي ملي اخلاق در پژوهش بر روي گامت و جنين در اين مقاله ارائه شده است. مواد روشها: در اين مقاله با استفاده از منابع مكتوب و الكترونيك، عمدهترين راهنماهاي اخلاق در پژوهش بر روي گامت و جنين مورد اشاره قرار ميگيرند. بحث و نتيجهگيري: با وجود آنكه طراحي راهنماهاي تخصصي در كشور ما و در منطقه مديترانه شرقي به اين شكل به نوعي منحصر به فرد است، امّا مهمتر از آن، اجراي اين راهنماها ميباشد. اين راهنماها اساساً راهنماي عملي براي كمك به پژوهشگران است كه در مطالعاتشان مسائل اخلاقي محتمل را مورد توجه قرار دهند.
    نویسندگان: بهراد ‍‍پورمحمدی
    کلیدواژه ها : علل از شير گرفتن كودكان - روش از شير گرفتن كودكان - پيامدهاي از شير گرفتن كودكان
    : 5876
    : 19
    : 0
    ایندکس شده در :
    سابقه و هدف: اغلب مادران، هنگامي كه ميخواهند تغذيه كودك با پستان را شروع كنند، مورد مشاوره قرار ميگيرند؛ اما معمولاً در مورد اينكه چگونه و چه زماني بايد كودك را از شير بگيرند، سخني به ميان نميآيد. تغييرات در روش مراقبت از كودك در هنگام ختم شيردهي ممكن است باعث عدم تغذيه صحيح شده و يا او را نگران و غمگين نمايد. بعضي از كودكان ممكن است در اين زمان براي نخستين بار دچار سوء تغذيه شوند و يا سوء تغذيه آنها وخيمتر گردد. با توجه به اهميت دوران از شيرگيري كودكان و امكان بروز مشكلات و پيامدهاي نامطلوب آن، محققين مطالعهاي را با هدف بررسي علل، روشها و پيامدهاي از شيرگرفتن كودكان زير 3 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري دامغان در سال 1384 به انجام رساندند. مواد و روشها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه بر روي 242 نفر از كودكان زير 3 سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر دامغان در بهار و تابستان 1384 انجام شد. نمونه پژوهش را كودكان زير 3 سالي تشكيل ميدادند كه در محدوده زماني انجام پژوهش توسط مادران خود براي پايش رشد يا واكسيناسيون به مراكز بهداشتي درماني آورده شده و در عرض 6 ماه گذشته بهطور كامل از شير گرفته شده بودند. فرم اطلاعاتي تحقيق توسط پرسشگران از طريق مصاحبه حضوري با مادران تكميل ميگرديد. دادهها پس از گردآوري، توسط نرمافزار آماري SPSS با استفاده از آزمون مجذوركاي و تست دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافتهها: يافتههاي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بيشتر كودكان مورد مطالعه (57%) بهدليل رسيدن به سن از شيرگيري و يا كامل شدن دوره شيردهي از شير گرفته شده بودند. ساير علل ختم شيردهي در اين مطالعه شامل: عدم تمايل كودك به مصرف غذاهاي مكمل، خود از شيرگيري كودك، كمبود شير مادر، بارداري مجدد يا بيماري مادر، اشتغال مادر و توصيه اطرافيان بود. در خصوص روش از شيرگرفتن كودكـان، يافتهها نشان دهنده از شيرگيري تدريجي كودكان در 55% موارد و از شيـرگيري ناگهانـي در 45% كودكان بوده و در كل، در 2/37% موارد، ختم شيردهي با كاربرد دارو، مواد شيميايي يا حائلهاي موضعي بر روي پستان انجام گرفته بود. در مجموع، 9/33% واحدهاي پژوهش در ماه اول پس از ختم شيردهي پيامدهاي نامطلوبي را تجربه كرده بودند، كه شايعترين آنها شامل اضطراب، بيقراري و كاهش وزن بود. ارتباط ميان كاربرد مواد و حـائلهاي موضعي بر روي پستان با پيامدهـاي نامطلوب ختـم شيـردهـي معنيدار ارزيابي گرديد (0000/0 = P). نتيجهگيري: در كل با توجه به يافتههاي اين مطالعه ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه درصد بالايي از ختم شيردهي در جامعه مورد پژوهش ما، بهصورت بيمقدمه و نادرست و با كاربرد دارو يا مواد شيميايي مختلف صورت گرفته كه ممكن است پيامدهاي نامطلوبي را ايجاد نمايد و بهنظر ميآيد كه مادران در خصوص فرآيند از شيرگرفتن كودكانشان نياز به آموزشهاي مدون و ويژه دارند، تا روند ختم شيردهي براي مادران و كودكان با حداقل آسيبهاي احتمالي جسمي يا رواني سپري گردد.
     نویسندگان: سید حبیبا کواری, بهراد ‍‍پورمحمدی, ستاره همامی
     کلیدواژه ها : ارزيابي دروني - بهبود كيفيت - گروه بهداشت عمومي - دانشگاه علوم پزشكي سمنان
     : 10845
     : 47
     : 0
     ایندکس شده در :

       سابقه و هدف: ارزيابي دروني نقش مهمي در بهبود كيفيت يك سيستم آموزشي بازي ميكند. هدف اين مطالعه، انجام ارزيابي دروني گروه آموزشي بهداشت عمومي به منظور گام برداشتن در جهت ارتقا كيفيت آموزشي گروه بوده است.

       مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، كه در سالهاي 88-1387 انجام گرفت، كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته بهداشت عمومي شركت نمودند. عوامل مورد ارزشيابي، نه حوزه را در بر ميگرفت كه شامل حوزههاي: رسالت واهداف آموزشي، مديريت و سازماندهي، برنامههاي آموزشي، هيات علمي، دانشجويان، منابع آموزشي، پژوهش، سنجش و ارزشيابي، ودانش آموختگان بود. پرسشنامهها توسط اعضاي هيات علمي گروه تهيه گرديد. بعد از گردآوري دادهها، يافته ها بر اساس مقياس امتياز بندي گورمن از رتبه غير رضايت بخش تا بسيار قوي با دامنه امتيازي 1 تا 5 طبقه بندي گرديد.

       يافته ها: گروه در حوزه برنامه هاي آموزشي داراي رتبه قوي، در حوزههاي رسالت و اهداف آموزشي، هيات علمي، و سنجش و ارزشيابي داراي رتبه خوب، در حوزه مديريت و سازماندهي، داراي رتبه بيش از رضايت بخش، در حوزه دانشجويان داراي رتبه رضايت بخش، در حوزههاي منابع آموزشي و فعاليتهاي پژوهشي داراي رتبه مرزي ، و نهايتاً گروه در حوزه دانش آموختگان داراي رتبه غير رضايت بخش بوده است.

       نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه در كل گروه بهداشت عمومي با كسب ميانگين امتياز 19/3 در كليه حوزه هاي مورد ارزشيابي، در رتبه بيش از رضايت بخش قرار گرفته است. بنابر اين اگرچه در بر آورد كلي، گروه در وضعيت قابل قبولي ميباشد، اما براي ارتقاي كيفيت آموزشي، به اصلاح نقاط ضعف خود در حوزههاي داراي وضعيت غير مطلوب نياز دارد.